Raporlama ve Biyosidal Ürün Uygulama Yönetmeliği

 1. Anasayfa
 2. Raporlama ve Biyosidal Ürün Uygulama Yönetmeliği

İlaçlama yaptığımız tüm alanlarda haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların markaları, ilaçların aktif maddeleri, üretici firmaları, msds raporları kullanım dozajları ve kullanılan ilaçların ilaç antidotları ile şirketimizin biyosidal ürün uygulama izin belgeleri uygulamalarda sunulmaktadır. Haşere ilaçlama uygulaması yapan ilaçlama teknisyen belgeleri de tarafınıza sunulmaktadır. Dosya halinde tüm evraklar işletme yetkilisine teslim edilir.

Tüm alanlarda zararlı kontrolü sağlamak için iki taraflı sözleşme yapılır. Sözleşme sonrasında işletmeyi ziyaret ederiz. İşletme iç ve dış alanlarında canlı yakalama ve zehirli istasyonlar kurulacak ise, kurulum yapılacak alanlar belirlenir. Risk analizi yapılarak ve işletme sorumlusundan onay alınarak kurulumlar yapılır. Kurulan kemirgen monitörlerinin duvara sabitlemeleri yapılır ve bilgi etiketleri düzenlenir. Harita üzerinde de kurulan sistem ve numaralandırmaları yapılır. Düzenlenen pest kotrol şeması dosya halinde işletme yetkiline teslim edilir.

İşletme kapalı alanlarında uçan haşereler için de efk cihazı dediğimiz yönetmeliğe uygun sinek cihazları kurulumları yapılır. Sinek cihazları öncelikle uzman teknisyenlerimiz, sonrasında işletme sorumlusunun ortak kararı ile yer belirlemesi yapılır. Kurulan efk cihazları da numaralandırılıp pest şeması çizilir pest kontrol dosyasına eklenir. Her yapılan haşere ilaçlama sonrasında tarafınıza biyosidal ürün uygulama servis formu düzenlenir. (ek1 formu) İŞLETMENİZDE PROFESYONEL HİZMET ALACAKSINIZ.

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN ÇAĞRI MERKEZİMİZİ ARAYINIZ

Sorumluluk alanlarımızda sizin üstünüze düşen sorumluluklarınız ya da işletmede alınacak fiziksel önlemler var ise size bildireceğiz.

WORLDPEST çalışmalarını özenle yapacaktır. İşletmeler denetimlerden kolayca geçecektir. Çünkü şirketimiz biyosidal ürün uygulama iznine sahiptir. Tüm yeterlilik belgelerimiz tamdır.

Biyosidal ürün uygulama yönetmeliği aşağıdadır lütfen inceleyeniz. Ruhsatsız ilaçlama şirketleriyle çalışıp risk almayınız.

 

 BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, halk sağlığı alanında halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı biyosidal ürün kullanarak mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilere ait iş yerlerinin çalışma usul ve esasları ile kamu kurum ve kuruluşlarının uygulama usul ve esaslarını belirlemek suretiyle halk sağlığının korunması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, halk sağlığı alanında biyosidal ürün kullanılarak zararlılar ile mücadele etmek isteyen gerçek, tüzel kişiler ve bunların iş yerleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının izin alma şekil ve şartlarını, çalışma usul ve esaslarını, denetimlerini ve çalışan personeli kapsar.

(2) Bakanlıkça halkın genel kullanımı için izin verilen biyosidal ürünlerle yapılan bireysel uygulamalar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 361 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Alet ve cihaz: Uygulamada kullanılan nakil araçları da dahil olmak üzere motorlu, motorsuz, sabit veya seyyar her çeşit alet, araç ve makine ile bunların çalıştırılması için gerekli malzemeleri,
 2. b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
 3. c) Biyosidal ürün: Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir hedef organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatları,

ç) Eğitilmiş profesyonel kullanıcı: Biyosidal ürün uygulayıcılarına yönelik mesul müdür eğitimi veya uygulayıcı eğitimine katılarak sertifika almaya hak kazanan kişiyi,

 1. d) Elektronik ortam: Biyosidal ürün uygulama iş yerlerinin kayıtlarının ve uygulama girişlerinin yapıldığı elektronik sistemi,
 2. e) Eğitim veren kuruluş: Bakanlıkça uygulayıcı eğitimi için yeterliliği tespit edilerek belgelendirilmiş kurum ve kuruluşları,
 3. f) Ekip: Zararlı mücadelesini fiilen yapan ekip sorumlusu ile uygulayıcıdan oluşan en az iki, en fazla on kişiyi,
 4. g) Ekip sorumlusu: Biyosidal ürün uygulama sertifikasına sahip olanlar arasından 9 uncu maddede belirtilen meslek gruplarından birine sahip veya lise mezunu olup bu alanda en az 3 yıl uygulama tecrübesi olan uygulama ekibinin başında bulunan kişiyi,

ğ) Genel Müdürlük: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünü,

 1. h) Gereç: Ürün hazırlama ve ürün uygulamada kullanılan su kapları, içerisinde hazırlama kapları, nakil kapları, su tulumbaları, çadır, örtü, koruyucu elbiseler, maskeler, lastik veya kauçuk eldivenler, çizmeler, gözlük siperler gibi koruyucu malzemeyi,

ı) Halk sağlığı alanı: Ev, otel, okul, hastane, iş yeri, üretim yeri, fabrika benzeri; halkın yemesi, içmesi, eğlenmesi, spor yapması gibi insan yerleşim ve çalışma yerleri ve gündelik yaşamıyla ilgili fiziki mekânlar ve çevreyi,

 1. i) İzin: Biyosidal ürünleri kullanarak zararlılarla mücadele etmek isteyenlere verilen belgeyi,
 2. j) Mesul müdür: Hekim, veteriner hekim, eczacı, kimyager, mühendis (kimya, ziraat, çevre, gıda, su ürünleri, tütün teknolojisi), biyoloji alanında lisans veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veyahut doktora diplomasına sahip olup, Bakanlıktan sertifika almaya hak kazanan kişiyi,
 3. k) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,
 4. l) Sağlık teşkilatı: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatını,
 5. m) Uygulama: Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerle yapılan zararlı mücadelesini,
 6. n) Uygulayıcı: Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerle yapılan zararlı mücadelesini fiilen yapan kişiyi,
 7. o) Uygulayıcı eğitimi: Uygulayıcılara yönelik olarak biyosidal ürünlerin uygulamaları hakkında düzenlenen ve esasları Bakanlıkça belirlenen eğitimi,

ö) Zararlı organizma: İnsanlara, insan faaliyetlerine veya insanların kullandıkları veya ürettikleri ürünlere; hayvanlara ya da çevreye yönelik istenmeyen veya zararlı etkileri olan her türlü organizmayı,

ifade eder.

 

 

Gönder
WhatsApp Destek
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ACİL ÇAĞRI